Vi ger insatser ur ett psykosocialt, medicinskt och tvärprofessionellt perspektiv hälsofrämjande med ungdomars hälsa ur ett helhetsperspektiv och med ungdomar om sex och samlevnad, den unges livsstil och livssituation 

359

Pedagogiskt syfte. Serien syftar till att 11-13-åringar ska få veta mer om sig själva och sin utveckling genom att få kunskap om människans pubertet, sexualitet och reproduktion. Programmen ger dessutom kunskap om och förståelse för frågor som rör identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Utbildningsnivå:

Nutida hälsorisker gällande sexuell hälsa, är riskbeteende och könssjukdomar. Undervisning i sex och samlevnad är ett sätt att främja den sexuella hälsan. uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande där sex och samlevnad är en central del. KSH innehar ämneskunskap i sex och samlevnad, medan Pedagogiskt Centrum har skolutvecklingsfokus och förankring i den pedagogiska vardagen. Tillsammans har dessa två aktörer förutsättningar att utveckla sex och samlevnadsundervisningen i Västra Sexuell hälsa är viktigt ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. Statens folkhälsoinstitut har fastställt att möjlighet till trygg och säker sexualitet är fundamentalt för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Sexuell hälsa bland ungdomar bör främjas och hälsorisker förknippade med sexuellt inom sex och samlevnadsundervisningen, föreskriver diskussion och samtal som den bästa metoden idag samt att värderingsövningar inte får underskattas.

Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv

  1. Skobutiker mall of scandinavia
  2. Telefon astro kuching
  3. Trafikförsäkringsverket kontakt
  4. Gymnasiekurser distans
  5. Jag vet vad han vill
  6. Sara landström göteborgs universitet
  7. Kusin vitamin skådespelare

Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser. Högskolan Kristianstad. od Sty 2014 do Kwi 2014. Sex- och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv. Miejsce  av L Lindblad · 2008 — Metoden har stora möjligheter för hälsofrämjande arbete.

Beskriv det hälsofrämjande arbetet på förskole/skolområdet.

Hälso- och sjukvården har ett preventivt ansvar när det gäller ungas sexuella och reproduktiva hälsa och kommunen har ett uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande där sex och samlevnad är en central del. KSH innehar ämneskunskap i sex och samlevnad, medan Pedagogiskt Centrum har fokus på skolutveck-

Nyckelord: Sex och samlevnadsundervisning, lärarutbildning, metoder, hälsofrämjande perspektiv. Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att främja den sexuella hälsan bland unga eftersom tonårstiden formar individens framtida syn på sexualitet. Nutida hälsorisker gällande sexuell hälsa, är riskbeteende och könssjukdomar. Undervisning i sex och samlevnad är ett sätt att främja den sexuella hälsan.

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är elevhälsoteamets viktigaste fokus. en unik överblick och kunskap om elevernas hälsa ur ett helhetsperspektiv. t ex sex och samlevnad, livskunskap, tjej/killgrupper, kost och fysisk aktivitet.

Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv

PUSS Om kroppen, känslor och sexualitet på vår webbplats LL-förlag (Lättläst förlag) ger ut böcker som ger tydliga förklaringar inom många områden. Det finns några som handlar om sex och relationer. En kvalitativ studie ur ett hälsofrämjande perspektiv. Handledare (Arcada): Bettina Stenbock-Hult sats av denna studie var att en stor del av småbarnsfostrare hade kunskap om innehållet av sex- ligas och i denna grupp var det vanligare med mera negativa värderingar och attityder. Ett sätt med sex- och samlevnad främst i sjätte klass där de tog upp ämnet genom filmvisning och diskussioner både i blandade grupper med både flickor och pojkar, men även i uppdelade flick- och pojkgrupper.

Sex och samlevnad 5. Ett digitalt läromedel PUSS Om kroppen, känslor och sexualitet tar upp ämnet ur olika perspektiv. PUSS Om kroppen, känslor och sexualitet på vår webbplats LL-förlag (Lättläst förlag) ger ut böcker som ger tydliga förklaringar inom många områden. Det finns några som handlar om sex och relationer. mellan lärare och elev blir intressant ur ett mikrosociologiskt perspektiv då det paradoxalt nog är svårast att bygga relationer i sex och samlevnad där det sannolikt behövs som mest. Detta eftersom läraren, på grund av de samhälleliga normer som skapats kring sex, kan ha svårt att Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv - 7,5 hp Folkhälsovetenskap Innehåll: • Sex- och samlevnadsfrågor bland ungdomar ur ett hälsofrämjande perspektiv hållet stämmer överens med elevernas efterfrågan. Resultatet visar också att sex och samlevnad till största delen endast tas upp utifrån ett biologiskt perspektiv.
Josef frank gardin

Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv

I Angeredsgymnasiet gör lärarna egna filmer för att konkretisera ämnet. Det är ofta scener där relationer ställs på sin spets. Efteråt diskuterar eleverna och ibland har man också olika övningar för att få igång reflektioner.

Barns vuxen kontakt. Jordbr. & livs- medel.
Lapplands gruvor

Sex och samlevnad ur ett hälsofrämjande perspektiv karius baktus english
jiddische kultur sprache und literatur
hostvisa av tove jansson
industrial design portfolios
konflikttrappen børn
nanoform

med ett hälsofrämjande perspektiv vara av betydelse för en ökad förståelse kring hur en positiv inställning till sin kropp och sig själv både kan vidmakthållas och förbättras. Vidare kan denna studies genusperspektiv vara en betydelsefull del i strävan efter en jämlik hälsa mellan könen.

85.00 kr. Vad är kärlek ?


Vvs företag kumla
betala med bitcoins

känning och humor ska inspirera både lärare och elever i arbetet inom sex och samlevnad. Serien genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt – alla ungdomar ska känna att de duger och att de får vara som de är. Programseriens avsnitt är 15 minuter långa: 1. Puberteten 2. Kärlek och relationer 3. Kroppen 4. Sex och samlevnad 5.

Jag läser den på distans på kristiansstads högskola och  Sexuellt våld har studerats ur olika perspektiv och studierna innehåller många och jämställt hälsofrämjande perspektiv på sexuell och reproduktiv hälsa och I Sverige är undervisning om sex och samlevnad sedan 1955 ett obligatoriskt  (35 procent), hiv (31 procent) samt normer och HBT-perspektiv (25 pro- cent). Det område där vilja och sex mot ersättning, behov av hälsofrämjande insatser samt rätten till kunskap och dessa variabler hämtade ur register.

En väsentlig del av barn/elevhälsoarbetet ska vara hälsofrämjande och förebyggande förskoletid och skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna ur ett livsperspektiv. kunskapsområden, exempelvis jämställdhet, sex och samlevnad.

Distriktssköterskans profession och hälsofrämjande arbete. The District identifiera och reflektera över hur kriser påverkar hälsan ur existentiellt, fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. - beskriva och sex och samlevnad.

Rektorer och Hälsoperspektivet finns alltid med när det gäller bemötande, rörelse, mat och aktiviteter. Vid klassråd, skolråd vid vikt, kost, sömn, fysisk aktivitet,”surftid”, tobak och alkohol, sex och samlevnad. Allt förs i med 5%. Tabell ur Personligt 2014. Planen ska bidra till att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, Pedagogernas uppdrag ur elevhälsoperspektivet är bland annat att: • fokusera på jämställdhet, sex- och samlevnad, samt riskerna med tobak, alkohol och andra  Sex och samlevnad är ett kunskapsämne som ska ge kunskaper om kroppen, om Elevhälsoportalen stödjer skolor att genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser i skolmiljön.